Forum www.SKOROGOSZCZ.fora.pl Strona Główna www.SKOROGOSZCZ.fora.pl
=== FORUM SKOROGOSZCZY === do czytania, pisania i oglądania ;) www.skorogoszcz.fora.pl
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy    GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Estetyka, czystość, itp.

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.SKOROGOSZCZ.fora.pl Strona Główna -> Sprawy Skorogoszczy <-- <<--- <<<----
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Skorogoszczyk
Dołączył: 05 Paź 2007
Posty: 302
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/2

PostWysłany: Pon 18:21, 26 Sty 2009    Temat postu: Estetyka, czystość, itp.

Cytat:
U c h w a ł a Nr XXVIII/237/2008
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeski


Na podstawie art. 4 ust.1 i ust.2 pkt 1-8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.),po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeski.


Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeski


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.


Uchwałą określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,
5) wymagań wynikających z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami,
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
7) wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
8 ) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania,
9) przepisy karne,Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach użyteczności publicznej

§ 2.


1. Właściciele, zarządcy, najemcy nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących grup odpadów:
1) szkła,
2) tworzyw sztucznych,
3) makulatury,
4) odpadów niebezpiecznych,
5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
6) odpadów ulegających biodegradacji,
7) odpadów wielkogabarytowych,
8 ) odpadów budowlanych.

2. Odbieranie odpadów niebezpiecznych następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia ich zbierania, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku kalendarzowym.

3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą i usługową obowiązane są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, powstających w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej i usługowej, zgodnie z warunkami określonymi w ust.1.

4. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych następuje nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym.

§ 3.

1. Właściciele, zarządcy nieruchomości położonych wzdłuż ulicy mają obowiązek utrzymywać czystość i porządek na terenie bezpośrednio przyległym do nieruchomości tj. na chodniku oraz innych częściach nieruchomości służących do użytku publicznego. Obowiązek ten powinien być realizowany poprzez:
- niezwłocznie po opadach odgarnięcie błota, śniegu, lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów,
- podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania,
- usunięcie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się, w szczególności w miejscach nad wejściami i wyjściami z nieruchomości, bramami, przejściami, w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych tj. chodników i dróg publicznych.

2. Zarządcy dróg zobowiązani są do umieszczania koszy ulicznych o pojemności nie mniejszej niż 20 litrów w pasach drogowych oraz do ich opróżniania z należytą częstotliwością.


§ 4.

Mając na uwadze utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Lewin Brzeski zabrania się:
1) spalania odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych na terenie nieruchomości oraz spalania odpadów w instalacjach grzewczych,

2) niszczenia drzew, elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów poprzez naklejanie plakatów, reklam, pisanie haseł itp. bez zgody właściciela lub zarządcy obiektu. Plakaty, reklamy, nekrologi itp. powinny być umieszczane na odpowiednich tablicach ogłoszeń.

3) wylewanie ciekłych odpadów komunalnych poza zbiorniki przeznaczone do ich gromadzenia,

4) wylewanie do kanalizacji ściekowej i zbiorników bezodpływowych zużytych olejów, smarów i innych zanieczyszczeń pochodzących z napraw lub konserwacji pojazdów,

5) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego wyznaczonymi

6) wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca do tego nie przeznaczone,

7) zakopywania (dołowania) stałych odpadów komunalnych, a w szczególności odpadów niebezpiecznych takich jak baterie, świetlówki, akumulatory, smary, zużyte oleje, środki ochrony roślin itp. oraz padłych zwierząt,

8 ) wykorzystania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów komunalnych (ciekłych i stałych),

9) gromadzenia w koszach ulicznych odpadów komunalnych powstających w lokalach handlowych, gastronomicznych, usługowych i mieszkalnych.

§ 5.

Właściciele, zarządcy nieruchomości, na terenie których znajdują się place zabaw dla dzieci zobowiązani są do wymiany piasku w piaskownicach co najmniej 1 raz w roku kalendarzowym.

§ 6.

1. Mycie pojazdów samochodowych, z użyciem środków chemicznych, poza myjniami i naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym w sposób gwarantujący po umyciu i naprawie zebranie wody i odpadów w szczelnych zbiornikach zabezpieczających odpady przed ich przedostaniem się do gruntu i wód.

2. Zabrania się wykonywania czynności , o których mowa w ust.1, w miejscach publicznych.

3. Pochodzące z mycia i naprawy pojazdów samochodowych odpady należy przekazać podmiotom posiadającym zezwolenia na zbieranie i transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów .


Rozdział III

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych

§ 7.


1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami, należy wystawiać w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodniku lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do ich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.

4. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania. Usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony.

6. Odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę nieruchomości do tego celu w zabudowie wielorodzinnej.

7. Odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.

§ 8.

1. Minimalna wielkość pojemnika na odpady komunalne przeznaczonego do ustawienia na chodnikach, w ciągach dróg publicznych nie może być mniejsza niż 20 litrów.
Częstotliwość opróżniania tych pojemników - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

2. Właściciele, zarządcy nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów uwzględniając ilość osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. Pojemniki i worki na odpady zbierane selektywnie dostarczane są przez firmę wywozową, z którą właściciel, zarządca, najemca nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów.


3. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie Gminy to:

1) pojemniki na odpady komunalne o pojemności: od 60 l do 1100 l, dopuszcza się stosowanie kontenerów Kp-7,

2) worki o pojemności: od 60 l do 120 l,

3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań (ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury) o pojemności: od 800 l do 1500 l.

4) pojemniki wymienione w § 7 ust. 1,

5) dopuszcza się stosowanie tzw. pojemników „ z żółtą klapką” do gromadzenia odpadów komunalnych „lekkich” (tworzywa sztuczne, makulatura, puszki itp.)

4. Obowiązujące normatywne pojemności pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych dla gospodarstw domowych ustala się następująco:

1) Pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20 l odpadów komunalnych na mieszkańca w tym 25 % odpadów zbieranych selektywnie,

2) Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę podane wyżej normatywy.

3) Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem letniskowym ustala się miesięczną normatywną ilość stałych odpadów komunalnych w sezonie tj. od dnia 1 marca do dnia 31 października każdego roku, dla jednej działki pojemnik o pojemności minimum 80 l z częstotliwością wywozu 1 raz w miesiącu, natomiast 5 l poza sezonem.

4) Dla ogródków działkowych ustala się minimalną miesięczną normatywną ilość stałych odpadów komunalnych dla jednej działki: 20 l w okresie sezonu tj.od dnia 1 marca do dnia 31 października każdego roku,

5. Prowadzący działalność gospodarczą i usługową zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów miesięcznie.

6. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów mają kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone, a więc :
1) kolor zielony - na szkło kolorowe,
2) kolor biały - na szkło białe,
3) kolor żółty - tworzywa sztuczne,
4) kolor niebieski - makulatura,
5) kolor czerwony - odpady niebezpieczne.

7. Na terenie budynków posiadających maksymalnie 4 lokale mieszkalne dopuszcza się stosowanie odpowiednio oznaczonych worków do selektywnej zbiórki odpadów, w kolorach odpowiadających pojemnikom, o których mowa w ust. 6


Rozdział IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9.


1. Z terenu nieruchomości, w tym także z jej niezabudowanej części (podwórza, przejścia, bramy, chodnika wzdłuż posesji), odpady komunalne powinny być zbierane i usuwane systematycznie.

2. Właściciel, zarządca nieruchomości ma obowiązek zapewnić odbiór odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorstwo specjalistyczne tak często, aby urządzenia do ich zbierania nie przepełniały się.

§ 10.

Właściciel, zarządca nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do jego przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnie terenu, a także przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków winna być dostosowana do ilości mieszkańców, w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w odrębnych przepisach.

§ 11.

1. Odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego należy pozbywać się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku w ramach zorganizowanych akcji. Odpady należy wystawić przed nieruchomość w wyznaczonym terminie wywozu w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiające łatwy dostęp przedsiębiorstwu wywozowemu w miejscu nie utrudniającym ruchu drogowego.

2. Odbiór odpadów pochodzących z selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się w systemie workowym i kontenerowym zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorstwo wywozowe .Ustalony harmonogram zbierania odpadów musi być przekazany pisemnie do wiadomości mieszkańcom.

3. Odpady niebezpieczne należy wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników o których mowa w § 7 ust.6 pkt 5, ustawionych w miejscach publicznych na terenie gminy Lewin Brzeski.

§ 12.

1. Odbieranie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych winno odbywać się w specjalnie do tego celu przeznaczonych oraz właściwie zabezpieczonych pojazdach.

2. Nieczystości ciekłe powinny być wywożone do punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków, przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę.Rozdział V

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są przedsiębiorstwa odbierające odpady


§ 13.


System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
- do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
- do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
- do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji.


Rozdział VI

Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami

§ 14.


1. Gmina, poprzez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, które są zobowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

2. Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.

3. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest przez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.

4. Na terenie gminy dopuszcza się:
1) kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby,
2) spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami do tego przewidzianymi o ile nie narusza to odrębnych przepisów – zgodnie z art.13 ust.3 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.628 z późn.zm.).Rozdział VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15.


1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Właściciele psów zobowiązani są trzymać je na terenie swoich posesji lub w odpowiednich kojcach.

3. Wyprowadzanie psa do miejsc publicznych możliwe jest po spełnieniu następujących warunków :
1) pies będzie prowadzony na smyczy,
2) pies rasy uznawanej za agresywną będzie prowadzony na smyczy i w kagańcu.

4. Wprowadzanie psów do sklepów, lokali gastronomicznych, pomieszczeń biurowych, obiektów użyteczności publicznej i na wyznaczone kąpieliska oraz place zabaw jest zabronione.

5. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych.

6. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie dostarczając ją do odpowiedniego zakładu utylizacji.

7. Utrzymanie zwierząt domowych nie może powodować dla innych osób zamieszkujących na terenie tej samej nieruchomości lub nieruchomości sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odór, zanieczyszczenia itp.

8. Zakaz ustalony w ust. 4 i 5 nie dotyczy właścicieli psów przewodników.


§ 16.

1. Właściciele psów zobowiązani są do ich rejestracji i wyrejestrowania.

2. Obowiązku rejestracji należy dokonać w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego nabycia, w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim.

3. Właściciel psa zobowiązany jest do zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie; obowiązek zaszczepienia dotyczy psów powyżej 3 miesiąca życia.

4. Właściciel psa zobowiązany jest do niezwłocznego udokumentowania, na żądanie organu kontrolującego, faktu rejestracji psa oraz zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
W przypadku braku możliwości przedstawienia stosownych dokumentów w trakcie kontroli, właściciel psa jest zobowiązany do przedstawienia ich w terminie i miejscu określonym przez kontrolującego.Rozdział VIII

Warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

§ 17.


1. Zwierzęta gospodarskie powinny być chowane tak, aby nie powodowały uciążliwości dla osób trzecich tzn.:

1) teren hodowli musi spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne,

2) hodowla nie może być uciążliwa przez wytwarzane przez zwierzęta hałasy, wyziewy opary oraz odpady i odchody,

3) prowadzący hodowlę jest zobowiązany do gromadzenia odpadów zwierzęcych na nieprzepuszczalnym podłożu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, usuwania powstających odpadów i nieczystości, nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu oraz środowiska,

4) prowadzący hodowlę jest zobowiązany do przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt co najmniej dwa razy do roku wiosną i jesienią.

2. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i trzymania zwierząt gospodarskich w obrębie posesji budynków wielorodzinnych na terenie miasta. Przy pozostałych budynkach w mieście dopuszcza się utrzymywanie zwierząt hodowlanych w ilości nie przekraczającej 5 sztuk (w przypadku ptactwa – 30 sztuk), a teren , na którym są i będą utrzymywane zwierzęta hodowlane, powinien być stale zamknięty oraz utrzymywany w porządku i czystości.

3. Dopuszcza się hodowlę gołębi w samodzielnych gołębnikach usytuowanych poza budynkiem mieszkalnym w następujących odległościach:
- 10 m od ściany bez okien,
- 20 m od ściany z oknami,
- 10 m od granicy sąsiedniej nieruchomości.

4. Zabrania się hodowli gołębi w budynkach wielorodzinnych i na ich strychach bez zgody wszystkich lokatorów tych budynków oraz lokatorów sąsiednich posesji.

5. Zakazuje się przebywania zwierząt gospodarskich na terenie dróg publicznych i ciągów komunikacyjnych oraz wypasania zwierząt na poboczach dróg publicznych i miejskich terenów zielonych.Rozdział IX

Obszary podlegające deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 18.


Właściciele, zarządcy nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów i myszy w obrębie nieruchomości.

§ 19.

Deratyzacji dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku:
- I termin: od 15 maja do 31 maja każdego roku kalendarzowego (akcja wiosenna),
- II termin: od 01 grudnia do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego (akcja jesienna).


Rozdział X
Sankcje z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu
§ 20.


1. Nadzór nad realizacją zasad wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz.
2. Naruszenie obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie stanowi wykroczenie określone w art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jest zagrożone karą grzywny z art. 77, 117, 144, 145 Kodeksu Wykroczeń§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVI/201/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Lewin Brzeski.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Adaszyński


Ewentualną nowszą uchwałę można znaleźć na stronie: [link widoczny dla zalogowanych]
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Skorogoszczyk
Dołączył: 05 Paź 2007
Posty: 302
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/2

PostWysłany: Czw 20:41, 29 Sty 2009    Temat postu:

Porównanie...


Autor: Beata Stępniak


Źródło: opolweb.pl


Źródło: opolweb.pl
Very Happy Arrow Doceniajmy więc i dbajmy ExclamationExclamationExclamation Very Happy


Ostatnio zmieniony przez Skorogoszczyk dnia Czw 21:01, 29 Sty 2009, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.SKOROGOSZCZ.fora.pl Strona Główna -> Sprawy Skorogoszczy <-- <<--- <<<----
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001 - 2005 phpBB Group
Theme ACID v. 2.0.20 par HEDONISM
Regulamin